部编版二年级语文下册全部单元看拼音写词语练习


您现在位置:小学语文教学资源网试题下载
试题
名称
部编版二年级语文下册全部单元看拼音写词语练习(二年级下册 部编本)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
第一单元看拼音写词语 班级姓名 chūntiānchōnɡchūxúnzhǎoɡūniɑngyěhuāyǎnjīnɡ tǔchūliǔzhītáohuāxìnɡhuāxiānhuāxiānshēnɡ yuánláidàshūyóujúyìduītàitɑizuòkè
试题预览
第一单元看拼音写词语
班级         姓名
chūn tiān   chōnɡ chū    xún zhǎo   ɡū niɑng    yě huā    yǎn jīnɡ  

tǔ chū     liǔ zhī      táo huā     xìnɡ huā     xiān huā    xiān shēnɡ

yuán lái     dà shū      yóu  jú      yì  duī     tài  tɑi     zuò kè   

jīnɡ qí    kuài  huo    qù nián     měi  hǎo      lǐ wù      yé ye

zhí shù     ɡōnɡ yuán    ɡé wài     hàn  zhū    xiū xi      bǎi  shù   

xiǎo xīn     shù miáo    bǐ zhí        yóu  dì  yuán    dànɡ qiū qiān

dènɡ xiǎo pínɡ            bì kōnɡ rú xǐ              wàn lǐ wú yún  

yǐn  rén  zhù mù         xuàn  lì duō cǎi            wǔ yán  liù sè  

xìnɡ zhì bó bó


订正:


第二单元看拼音写词语
班级         姓名
léi  fēnɡ   shū shū     zuó tiān     mí lù      mào  yǔ     liú xià    

zú jì      wān  qū     bēi  fù      sǎ xià     wēn  nuǎn   ài  xīn  

nénɡ  lì   yí dìnɡ      yě xǔ       zhuō zi     pínɡ  shí   nán dào  

wèi  dào   mǎi  mài    jiù shì       jiā ɡōnɡ   zhǒnɡ  zi   nónɡ  jù

ɡān  zhe   tián  cài    ɡōnɡ jù     láo  dònɡ    jīnɡ ɡuò     chū sè  

hé shuǐ      bì lǜ       bō wén      hé àn        liǔ yè     mèi  mèi  

hǎo xiànɡ   jǐnɡ  sè    qǐnɡ  qiú    liǔ shù      zhī tiáo

 liàn  liàn  bù shě


订正:第三单元看拼音写词语
班级         姓名
shén zhōu  zhōnɡ huá  shān chuān   huánɡ hé   chánɡ jiānɡ chánɡchénɡ   

hǎi  xiá    mín  zú     fèn  fā    qí shēnɡ     chūn jié    zhān  tiē  

huā dēnɡ   xiān rén    lónɡ zhōu   ài  cǎo     zhōnɡ qiū   yuán yuè   

jìnɡ  lǎo   zhuǎn yǎn   quán jiā    tuán yuán     rè nɑo    dònɡ wù

bèi  ké    zhānɡ kāi    yànɡ zi      kě yǐ      qián bì     qián cái      

yǒu ɡuān    yǔ qí      jiǎ ɡǔ  wén   qīnɡ mínɡ jié    tái  wān  dǎo 

 dà  jiē  xiǎo xiànɡ   shāo  kǎo   jī  dàn     chǎo  fàn     qié  zi 
第四单元看拼音写词语
班级         姓名
cǎi sè      jiǎo jiān     sēn  lín    xuě sōnɡ    lā shǒu    ɡē shēnɡ    

pínɡ ɡuǒ    yì bān     jiē ɡuǒ    jīnɡ  línɡ    jì jié     xǐ huān

yánɡ sǎn   shuō huà   tónɡ  huà     ā yí      duì àn      dì di    

fānɡ biàn   jiāo  xué    yóu  xì    fā mínɡ      zì mǔ   zhōu wéi                

yí jù       bǔ chōnɡ   gōnɡ zhǔ    yǒnɡ shì     fēi  jī     dì dào       

huǒ yào     hé lì     shènɡ  lì       zhà sǐ      jiào  hǎn   wànɡ  jì   

pì ɡu      cānɡ ěr      liú shén    ɡān jìnɡ     cónɡ  lái   xìnɡ yùn  

bǐ rú        shǐ jìn         yì pāo  niào       shǐ ke  lànɡ


订正:二年级看拼音写词语练习(五)

 tú  huà     kè  běn    lǎo  shī   bǎi  zài  jiǎng zhuō
 

 zuò wèi    jiāo chū    rán hòu    shū yè    shén qíngqiǎng zhe    xī xī      fā xiàn   jiǎo dù     zuān jìn
                                                    


quàn gào    diū shī    yuàn yì     mài zi      wéi nán
                                                       


shēn biān  yīng gāi    sì zhōu     bó bo        lì kè


 tū  rán    chī jīnɡ   rèn zhēn   jiǎo bù     diào jìn     
                                                  

jiǎo bù    nán  wéi  qíng          wǔ jiǎo xīng
                                                      
 
wánɡ yánɡ bǔ  láo    hā   hā  dà  xiào   jīn  pí   lì  jìn
                                                
 
订正


二年级看拼音写词语练习(六)

 léi  yǔ     wū  yún    yā  xià    chuí xià   shǎn diàn

 
 léi shēng   fáng zi   chuāng hù   yíng miàn   pū  lái 


yě  wài    tiān rán   bāng zhù   xiàng dǎo   zhǐ diǎn 
                                                    

běi  fāng   lù dēng   yǒng yuǎn   hēi  yè     pèng shàng 
                                                       

bāng máng   nán fāng    tè bié    jī  xuě     tài kōng 


shēng huó   yǔ zhòu    fēi chuán   hē shuǐ     bié chù  
                                                  

bēi zǐ     shī qù     shǐ yòng    bàn kōng     dì bǎn
                                                      
 
yù shì     fāng xiàng   běi jí xīng
                                                

zhǐ nán zhēn         dà  zì   rán        hēi chén chén

  
订正


二年级看拼音写词语练习(七)
  ěr  duo    shàn zi    màn màn     yù dào      tù zi 

 
hòu lái     bù  ān     máo bìng   liǎng gēn   tóu tòng 


zuì  hòu    zhǔ yào    rén jiā    fēi chóng   jué dìng  
                                                    

shāng diàn   mù wū     gōng fū    zhōng yú    wán chéng
                                                       

biàn huàn   xīng qī    qīng wā    mǎi mài      bān jiā  
ɡ

dào   qù    cǎo zǐ      yě yā     quán shuǐ     zhú zi
                                                  

 pò  kāi    yīng gāi   huā cóng   jìn qíng     dào lù  
                                                      
 
yè  zi     mù guāng   zhōu yóu   zhěng gè     chōu sī
                                                

fǎng zhī    biān zhī   zěn yàng  shēng yīn      bù mǎn
                                                

huā wén    xiāo shī    
                                                


二年级看拼音写词语练习(八)
  zǔ xiān     yuán shǐ    yì si     nóng lǜ    lán tiān
 

tāo chū      yě tù      sài pǎo    huí yì     shì jiè


 xué xí    yuè liang    zhǔ yì     yì zhí      zhǐ hǎo
                                                    

biàn huà    fāng shì   jiǎn dān   nòng hǎo     zì yóu   
                                                       

shēng zhǎng  ní tǔ    xiāng dāng   zuì hǎo     jié jú  


kāi tóu   guāng míng  jué  de     zhí rì    dōng biān
                                                  

huǒ qiú    shā shí    rén lèi    jiān nán     jué xīn
                                                      
 
kǔ hǎi   gōng jiàn    yán rè     hài pà      cóng cǐ
 kǔ hǎi   gōng jià    yán rè     hài pà      cóng cǐ
                                               
dōng fāng   xī fāng    zhòng xīn   shēng jī                               

yí wàng wú biān      huā cǎo shù mù     fǎn fǎn fù fù

zhāi guǒ  zǐ

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)
浏览更多试题,请访问
本页手机版  
香港赛马会排位表